Nhảy đến nội dung
News
Speech to Text 27.12.2019
Speech to Text

Ứng dụng FPT.AI Speech như thế nào trong doanh nghiệp

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số ứng dụng của FPT.AI Speech cho mục đích thương mại.