Nhảy đến nội dung
News
Text to Speech 27.12.2019
Text to Speech

Ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong tiếng Việt

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), là một lĩnh vực khoa học máy tính, kỹ thuật thông tin và trí tuệ nhân tạo tập trung vào nghiên cứu các tương tác về mặt ngôn ngữ giữa máy tính và con người, cụ thể hơn là làm thế nào để lập trình cho máy tính xử lý và phân tích một lượng lớn dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên