Skip to content
center-gradient-cover-bg
right-gradient-cover-bg
left-gradient-cover-bg
left-gradient-cover-bg
Videos
FPT AI Engage

June 21, 2024

Share with:

Trợ lý ảo tổng đài FPT.AI cho phép thực hiện các cuộc hội thoại tự động đến khách hàng bằng Tiếng Việt, bao gồm cả gọi đi và gọi đến, hoặc kết hợp theo kịch bản có sẵn. Sản phẩm giúp tự động hóa các tác vụ lặp, thay thế hàng trăm, thậm chí hàng … Continued

    Related Posts

    Get ahead with AI-powered technology updates!

    Subscribe now to our newsletter for exclusive insights, expert analysis, and cutting-edge developments delivered straight to your inbox!