Nhảy đến nội dung
Case Study
Text to Speech 27.12.2019
Text to Speech

Tổng đài sử dụng dịch vụ TTS của FPT.AI để cải thiện hiệu quả vận hành

VHT sử dụng dịch vụ FPT.AI TTS để tự động chuyển đổi văn bản thành giọng nói thay thế cho nhân viên tổng đài để gọi điện thông báo tới danh sách khách hàng có sẵn.